Denktank Cloudstrategie voor Gemeenten

Op 13 juni is er een denktank bijeenkomst gehouden in Het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit veel gemeenten en een aantal bedrijfsleden. Thema was "Cloudstrategie voor gemeenten".

 

Historie en voorbereiding:

Tijdens één van de strategie bijeenkomsten in 2014 met de regiovoorzitters en het VIAG bestuur is nagedacht over de onderwerpen die voor onze leden relevant zouden zijn. Daar kwam "Cloud" naar boven als een onderwerp waar alle gemeenten mee te maken krijgen en waar veel onzekerheid over bestaat.

Afgesproken is toen dat een aantal regiovoorzitters en een vertegenwoordiger uit het bestuur een denktank zouden gaan organiseren over het thema "Cloud". Daar is ook externe expertise voor benaderd.

Opdracht: "Houd het vooral klein en concreet."
Dat is met thema lastiger dan je zou denken. Natuurlijk zijn er handreikingen te over als je even gaat surfen op internet. Maar wat is nu relevant en toepasselijk voor de gemeentelijke overheid? Toch een speciale doelgroep.

Vanuit King hebben we Henri Rauch bereid gevonden om ons te versterken. Vanuit het Bestuur zorgt Frank Kerkhoven voor de ondersteuning en de regiovoorzitters Frank van de Leur en Ger Bongers hebben zitting in het voorbereidingsgroepje.

Op de VIAG websit is een Werkruimte gecreerd, zowel voor de voorbereiding als voor de leden van de denktank zelf.

 

Thema en uitwerking

Het is een lastig onderwerp omdat het een heel breed onderwerp is, dat gek genoeg heel bekend is als begrip, maar waar bijna iedereen weer iets anders onder verstaat.

De voorbereidingsgroep heeft eerst het thema verkend en geprobeerd een afbakening te maken van het onderwerp. Daarnaast is gekeken naar wat er al op Overheids nivo (centraal en decentraal) speelt.

Henri Rauch is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de i-Strategie voor het rijk. Daarin is Cloud een belangrijk thema. Het rijk heeft al de nodige stappen gezet om te komen tot een cloudstrategie en het realiseren daarvan.

Hij heeft ons ook meegenomen in de ideëen van KING op dit gebied en heeft een mogelijke (gewenste) ontwikkeling te schetsen waardoor gemeenten optimaal zouden kunnen profiteren van cloud.

 

De Denktank

We hebben tijdens de denktank bijeenkomst gekeken de beelden die de aanwezige leden hebben bij het onderwerp cloud. En bovendien wat voor ervaringen ze er al mee hebben wat ze uit de denktank zouden willen ophalen en zouden kunnen neerzetten.

Henri Rauch heeft een inleiding gegeven die minstens prikkelend is in zijn schets over de toekomst voor de gemeenten en voor de it-bedrijven, waarvan er een aantal vertegenwoordigd waren.

De groep is en drie subgroepen uiteen gegaan met de volgende vragen:

  1. Wat zijn de gevolgen hiervan (ook risico’s), gezien vanuit het gezichtspunt van Gemeenten?
  2. Wat zijn de gevolgen (ook risico’s), gezien vanuit het gezichtspunt van een Shared Service Organisatie (in eigendom van gemeenten)?
  3. Wat zijn de gevolgen (ook risico’s), gezien vanuit het gezichtspunt van Leveranciers?

 

Voorlopige resultaten

De uitkomst van de discussies wordt door het begeleidings- /voorbereidingsteam verzameld en gepoogd word daar een samenvatting van te schrijven. Als ze rijp zijn om gepubliceerd te worden zkomen ze op deze plek op de VIAG site te staan.

We zien een duidelijke ontwikkeling in de groep naar een gemeenschappelijk begrippenkader en de ontwikkeling bij de leden van een gelijk nivo. Men neemt elkaar mee in de aandachtspunten en zorgen, ieder vanuit zijn eigen kennis en expertise.

We hebben wel vast kunnen stellen dat we er met één bijeenkomst niet zijn.  We kunnen in de volgende bijeenkomst meer slagen maken. Daar zal ook de werkruimte hopelijk toe bijdragen omdat we daar al een aantal discussies op subonderwerpen kunnen voeren.

Niet iedereen had dezelfde verwachting van wat er deze dag besproken zou worden. Maar toch was de waardering voor de bijeenkomst en de inzet van eenieder groot.

 

Het vervolg

Afgesproken is dat we in september / okotber weer bij elkaar komen. De voorbereidingsgroep zal daar een voorstel voor doen.

Uitkomst zou een handreiking kunnen worden aan alle gemeenten "Hoe om te gaan met de verschillende aspecten van de ontwikkeling van CLoud", maar ook een aanzet voor een mogelijke strategie om op een juiste manier met de kansen en zorgen van cloudontwikkeling om te gaan.


Ook is er geopperd dat het mooi zou zijn als er een permanente Expertgroep Cloud zou kunnen onstaan uit onze denktank. Hoe dat er uit moet zien is nog onderwerp van onderzoek en discussie. Een hele mooie manier van het betrekken van onze leden bij de problematiek in het land.

Een literatuuroverzicht is hier te vinden in de kennisbank (voor VIAG leden)
(met dank aan Henri Rauch!)

Voor meer informatie over de denktank kunt u contact opnemen met

Frank van de Leur,
Ger Bongers of
Frank Kerkhoven

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig