Missie

Waar staat de VIAG voor?


De VIAG (Vereniging van Coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse Gemeenten) is opgericht op 22 oktober 1991 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40482073. De VIAG is de beroepsorganisatie van personen werkzaam bij de lokale overheid in de verschillende deelgebieden van de Informatie, - en Communicatie Technologie, en verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke informatievoorziening.

De VIAG is een vereniging van en voor leden, en leden zijn op persoonlijke titel lid. De VIAG staat los van partij, - en politieke belangen. Mede hierdoor heeft de VIAG zich in de loop van haar bestaan een duidelijke en herkenbare plaats als gesprekspartner weten te verwerven bij landelijke ontwikkelingen van vooral de gemeentelijke informatievoorziening.
Het VIAG bestuur bestaat uit 6 leden en een voorzitter. De voorzittersfunctie is sinds 2009 een betaalde functie, de bestuursleden worden gekozen uit de leden. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De diverse bestuursleden hebben hun eigen portefeuilles.

De administratie wordt door Event-House verzorgd. De VIAG administratie is te bereiken via info@viag.nl of 010 - 42 66 350. Voor andere contactgegevens, klik hier...
Activiteiten op het gebied van de nieuwsbrief, promotie en marketing alsmede het organiseren van het jaarlijkse congres worden ook verzorgd door Eventhouse.


Doelstelling, visie en beleid


De vereniging heeft als doel het bevorderen van de identiteit van de gemeentelijke Informatie functionaris en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening. Naast het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen en tendensen wil de vereniging ook de vakinhoudelijke kennis van haar leden verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de gemeentelijke informatievoorziening verhogen. Zij treedt hierbij op als vertegenwoordiging van de lagere overheden betreffende de informatievoorziening

De VIAG is van mening dat de diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kaderstellend en richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de lokale overheid. Het is een uitdaging is om te kijken welke mogelijkheden de (slimme) inzet van ICT hierbij biedt. Gezien het toenemend strategisch belang van ICT binnen de bedrijfsvoering, vind er ook een herijking plaats van de positionering van de coördinatoren I&A.
In dat speelveld, bent u als VIAG-lid aan het schakelen en verbinden tussen mensen, organisaties, processen en informatiesystemen, om samen de klant- en organisatiedoelen te realiseren. Waarbij u niet begint bij ICT, maar bij klanten, processen en de business, en niet begint bij de oplossing maar bij de probleemstelling. En waarbij u, juist met uw helicopterview over de business en uw vaardigheden, het verschil kan maken.
En u bent dus aan zet! Om de tafel dus met bestuurders, business managers en (keten)collega’s!

De ontwikkelingen, zowel binnen de centrale overheid als in Europees verband, zijn zo breed geformuleerd dat een vereniging zoals de VIAG belangrijks is en blijft. Enerzijds om vanuit het werkveld de beleidsuitgangspunten van de centrale overheid te beïnvloeden, maar ook om juist de kleine(re) gemeenten te ondersteunen bij de vertaling van het beleid naar concrete uitvoering.
In de afgelopen 20 jaar hebben wij als vakvereniging een prominente positie verworven binnen de gemeentelijke informatievoorziening. Datgeen waar de VIAG zich op concentreert is feitelijk niet veel veranderd. Dit betreft:

  • Belangenbehartiging: Er voor zorgdragen dat de coördinatoren I&A gehoord worden op landelijk niveau zodat binnen gemeenten beter invulling gegeven kan worden aan informatiemanagement.
  • Kennisplatform: Het bieden van een platform voor onze leden zodat men elkaar weet te vinden en om onderling kennis kan uitwisselen
  • Informeren: Onze leden informeren over de landelijke ontwikkelingen door het organiseren van workshops, congressen en het jaarlijkse productboek.


De VIAG wil als vakvereniging hierbij graag de verbindende factor zijn. En geeft dit vorm en inhoud door (nog) meer gebruik te maken van de kennis en expertise die onze leden, onze bedrijfsleden en de diverse ketenpartners in huis hebben. Want alleen samen zijn we een vereniging.


Toekomst

Voor de komende jaren ligt het accent van de VIAG op (verdere) en een proactieve samenwerking met de diverse ketenpartners, een brede vertegenwoordiging van alle gemeenten als lid, en een meer bedrijfsmatige benadering van de gemeentelijke informatievoorziening. Waarbij naast arbeid en kapitaal, informatie de derde pijler is geworden.

Het complexe vraagstuk op het gebied van de gemeentelijke informatievoorziening, zowel op voorzieningen niveau als op functionaris niveau kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken, de problematiek bedrijfsmatig(er) te benaderen, en het doel: een gezonde gemeentelijke informatie(huis)houding ten behoeve van de dienstverlening, niet uit het oog te verliezen. Dit vereist van u als VIAG lid niet alleen methoden, berekeningen en technieken, maar vooral afstemming, inspiratie, samenwerking en een bevlogen en betrokken I&A coördinator, want de mens achter de functionaris is bepalend.

Laten we elkaar daarom vooral inspireren en zo tot mooie dingen komen!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig