Visie en Beleid

Algemeen

De VIAG is de beroepsorganisatie van personen werkzaam bij de lokale overheid bij de verschillende deelgebieden op het gebied van de Informatie, - en Communicatie Technologie (ook wel: ICT), zoals automatisering, informatievoorziening en organisatie en advies.
De VIAG is een vereniging van en voor leden. De VIAG spreekt niet namens de "BV Nederlandse Gemeenten", omdat leden op persoonlijke titel lid zijn van onze beroepsvereniging. De VIAG staat los van partij, - en politieke belangen. Mede hierdoor heeft de VIAG zich in de loop van haar bestaan een duidelijke en herkenbare plaats als gesprekspartner weten te verwerven bij landelijke ontwikkelingen van vooral de gemeentelijke informatievoorziening.

 

Doelstelling

Doel van de vereniging is om de identiteit van deze functionarissen en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening te bevorderen. Naast het signaleren van ontwikkelingen en tendensen wil zij ook de vakinhoudelijke kennis van haar leden verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de gemeentelijke informatievoorziening bewaken, en zo mogelijk te verhogen.
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn, naar mening van de VIAG, kaderstellend voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de lokale overheid. De VIAG zal dan ook moeten inspelen op deze trends. De uitdaging is om te kijken welke mogelijkheden de inzet van ICT hierbij biedt. Te verwachten is dat de traditionele ICT-functie zich verder ontwikkelt in de richting van informatiearchitect, informatiemakelaar en/of informatiemanager.
Gezien het toenemend strategisch belang van de inzet van ICT en de I-functionaris, zal de VIAG zich dan ook meer bij het topmanagement van de gemeenten dienen te profileren.

 

Visie

De VIAG is van mening dat de ontwikkelingen van de centrale overheid zo breed zijn geformuleerd dat een vereniging zoals de VIAG onontbeerlijk is. Enerzijds specifiek voor de kleinere gemeenten om geformuleerd beleid te kunnen vertalen naar concrete uitvoering, anderzijds om de beleidsuitgangspunten van de centrale overheid te beïnvloeden vanuit het werkveld. Daarbij rekening houdend met nationale en internationale ontwikkelingen. De VIAG kan daarmee de functie van “spin in het web” vervullen. Dit standpunt is mede tot stand gekomen door zowel vragen van onze leden als van onze diverse gesprekspartners, zoals de centrale overheid.

 

Beleid

Vanuit de visie wordt het VIAG beleid geformuleerd en dit vormt het kader van ons handelen. Het VIAG-beleid wordt steeds voor 3 jaar vastgesteld en vervolgens jaarlijks bijgesteld en geactualiseerd.
Het beleid concentreert zich op de volgende punten:

  • De VIAG is de vakvereniging voor medewerkers ICT bij lagere overheden. De VIAG zet zich in voor een verdere professionalisering van de individuele leden en faciliteert de onderlinge informatie-uitwisseling en collegiale dienstverlening tussen de leden. Daarnaast ontwikkelt de VIAG producten ter ondersteuning van de individuele leden.
  • De VIAG stimuleert de ontwikkeling van de informatievoorziening bij de lagere overheden. De VIAG draagt het belang uit van de ICT als strategische component binnen de bedrijfsvoering en dienstverlening van lagere overheden. Daarnaast wil de VIAG een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van O&I-beleid en informatiearchitecturen.
  • De VIAG vertegenwoordigt landelijk de lagere overheden betreffende de informatievoorziening. De VIAG participeert bij landelijke ontwikkelingen als gesprekspartner van de gemeentelijke informatievoorziening en wijst hierbij onder meer op het verschil in problematiek van de grotere en de kleinere gemeenten.

Uit bovenstaande volgt dat de VIAG de vakkennis van haar leden en hiermee de kwaliteit van de informatievoorziening bij de gemeenten wil bevorderen.

 

Financieel beleid

De inkomsten van de VIAG bestaat vooral uit de contributiegelden van de (bedrijfs)leden. De contributie wordt aangepast op basis van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie welke jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld. De algemene reserve dient de hoogte te hebben van minimaal 50% van de vaste uitgaven. De VIAG is behoedzaam in haar uitgaven en neemt geen risico's die de draagkracht van de vereniging te boven gaan.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig