Update Baselinetoets BIG en Handreiking Dataclassificatie

05-04-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De Baselinetoets BIG is bijgewerkt naar versie 1.3.1. De nieuwe versie bevat enkele tekstuele verbeteringen op basis van opmerkingen van gemeenten. Het tabblad “privacy” van de baselinetoets helpt u te bepalen of een Data protection impact assessment (DPIA) noodzakelijk is. U moet vanaf 25 mei 2018 een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico met zich meebrengt. U kunt nu alvast inschatten of u straks DPIA’s moet uitvoeren en hoe u dit dan gaat aanpakken.

Ook de handreiking dataclassificatie is bijgewerkt, de tabellen zijn aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de Baselinetoets.

Op de (besloten) IBD-community zijn de bewerkbare versies en de bijbehorende spreadsheet van deze producten te vinden.

Collectief Gemeentelijke digitaliseringsprojecten Omgevingswet

Vanaf 2019 hebben gemeenten een aantal voorzieningen nodig om met de Omgevingswet te kunnen werken. Het gaat onder meer om een webportaal (voor toegang tot het DSO), een landelijke registratie van omgevingsdocumenten (voor inzicht in geldende regels), het Informatiehuis Ruimte en een gegevenscatalogus (een overzicht van diensten die via het stelsel worden geboden). Daarnaast worden de bestaande voorzieningen Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijke plannen geschikt gemaakt voor de Omgevingswet.

Collectief gemeentelijke digitaliseringsprojecten (UIVO-CG)

De UIVO CG-projecten werken de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT uit die voortkomen uit de Omgevingswet en het DSO vanuit gemeentelijk perspectief; in relatie tot andere relevante inrichtingsaspecten, in de ruime omgeving van het gemeentelijke werkveld en voor zover er draagvlak is voor een collectieve aanpak.

Aan de gemeentelijke kant:

  • Worden de informatiekundige consequenties van de wet- en regelgeving, de instrumenten van de Omgevingswet en het Regelbeheer uitgewerkt. Er worden staalkaarten en bouwstenen voor omgevingsplannen gemaakt en in de praktijk beproefd. Ook dit geeft inzicht in informatievoorziening en in toepasbare regels.
  • Worden de (veranderingen in de) gemeentelijke processen vastgelegd, ook in relatie tot regionale samenwerkingen (OD’s, Veiligheidsregio’s, GGD’s, etc.). Dit sluit aan op het interbestuurlijke invoeringsproject Uitvoeringsvarianten, waarin onderzocht wordt of hierin een aantal standaardvarianten kan worden afgesproken.
  • Wordt de informatiearchitectuur gemodelleerd in relatie tot het DSO en de informatiehuizen en worden standaarden en koppelvlakken gedefinieerd.
  • Wordt onderzocht op welke vlakken gemeenten collectiviteit wensen t.a.v. infrastructuur, functionaliteiten en taakbundeling.
  • Wordt het leveranciersmanagement naar de gemeentelijke leveranciers uitgevoerd.
  • Wordt in kaart gebracht hoe verantwoord met kwesties van Informatiebeveiliging en Privacy kan worden omgegaan.

Om bovenstaande resultaten te verkrijgen, worden projecten uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog projecten die randvoorwaardelijk zijn: Relatiemanagement, Leveranciersmanagement en Privacy & Informatiebeveiliging.

Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet Interbestuurlijk (UIVO-I)

Onder UIVO-I vallen alle digitaliseringsprojecten waarvoor het noodzakelijk is dat meerdere overheidslagen met elkaar tot resultaten komen waar ze hun commitment aan kunnen geven. Dit gaat verder dan ‘afstemmen en tussentijds uitwisselen’, zoals in de VIVO-fase.

Op interbestuurlijk niveau:

Wordt inzicht verkregen in de keten: samenwerking, processen, zaaktypen, producten- en dienstencatalogus, etc. Dit bepaalt de contactpunten met de processen en zaken van de bevoegde gezagen en stelt derhalve eisen aan de informatievoorziening vanuit DSO en de inrichting van de informatievoorziening van de bevoegde gezagen.
Worden eisen in kaart gebracht aan het DSO en omgekeerd: vanuit de functionele en technische inrichting van het DSO bepalen welke eisen aan de informatievoorziening en ICT van de bevoegde gezagen worden gesteld.

Voor meer informatie en documenten klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig