WOB verzoek KRO-NCRV - reactie VNG op VNG forum

08-03-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief, VIAG en VNG door Frank Kerkhoven

door Marscha Mehciz (Vereniging Nederlandse Gemeenten) op 5 maart 13:27

De VNG krijgt regelmatig verzoeken om een advies te schrijven over de afhandeling van een Wob-verzoek. Vanwege andere prioriteiten in de organisatie van de VNG (bijvoorbeeld de decentralisaties) en de beperkte personele capaciteit is het voor ons helaas onmogelijk om op elk ingediend Wob-verzoek een advies te schrijven. Daarnaast is de beoordeling en de belangenafweging in het kader van een Wob-verzoek afhankelijk van de mate van beschikbaarheid van informatie bij een bestuursorgaan en deze informatiehuishouding kan van gemeente tot gemeente sterk verschillen. 

Om die reden verwijzen wij gemeenten met vragen over wob-verzoeken door naar dit forum. Het is voor alle gemeenten behulpzaam dat hier ervaringen worden uitgewisseld over de afhandeling van Wob-verzoeken, in het bijzonder de verzoeken die bij meerdere gemeenten tegelijkertijd zijn ingediend.

Op dit moment is er een Wob-verzoek actueel waarin NCRV en KRO bij verschillende gemeenten een uitvraag doen naar documenten over ICT-projecten. 
De InformatieBeveiligingsDienst (IBD) heeft er op gewezen dat bij het besluit op dit Wob-verzoek in elk geval de informatieveiligheid van de gemeenten in de belangenafweging moet worden betrokken. 

De G4 heeft inmiddels het initiatief genomen om contact te zoeken met de verzoekers en te kijken hoe dit verzoek voor de gemeenten hanteerbaar gemaakt kan worden en zo voor alle partijen bevredigend kan worden afgehandeld. We hebben afgesproken om een samenvatting van de resultaten van dit overleg en de aanpak van de G4 te publiceren op de website van Utrecht. Op deze manier kunnen alle gemeenten hiervan gebruik maken bij de afhandeling van het verzoek. Naar verwachting zal deze informatie begin volgende week beschikbaar zijn. Wij zullen hierover op dit forum attenderen. 

Aanvullend brengen wij graag onze handleiding waarin het juridisch kader en een stappenplan is beschreven en het overzicht van veelgestelde vragen onder uw aandacht (http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/wet-openbaarheid-van-bestuur/publicaties/transparant-bestuur-praktische-handleiding-voor-gemeenten-over-de-wob). 
Daarbij moet worden aangetekend dat de handreiking dateert uit 2009 en dat hierin de wijziging van artikel 6 (termijnen) als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen niet volledig is verwerkt. 
Wij brengen dit jaar een geactualiseerde versie uit van de handreiking. Wij verwerken daarbij ook de nieuwe jurisprudentie en de op handen zijnde wetgeving op dit terrein.

Tot slot wijzen wij op de twee wetgevingstrajecten over de openbaarheid van bestuur die momenteel aanhangig zijn: de wijziging van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de initiatiefwet Wet Open Overheid. 
De VNG zet daarbij in op de belangenbehartiging voor gemeenten. Een van de doelen hierbij is dat dat oneigenlijk gebruik van de wet zo snel mogelijk wordt gestopt. 


Meer informatie over de inhoud en de stand van zaken van deze wetgevingstrajecten vindt u op www.vng.nl Zodra hier nieuwe ontwikkelingen in zijn, zullen wij u hierover actief berichten.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig