Denktank oud

De Denktank: waarom, met welk doel, samenstelling en resultaten

Waarom

De VIAG ontkomt er niet aan om een gefundeerde mening te hebben. Daarom is het meer dan wenselijk een denktank op te richten. Denktank moet een autoriteit worden, waar je niet omheen kan. De Schaalgrootte van het VIAG-bestuur is te klein om deze rol in te kunnen vullen, versterking van leden is nodig. Het is zeer wenselijk om eigen expertise in de Denktank te brengen door zowel gemeenteleden, bedrijfsleden en externen zitting te laten nemen in de Denktank. Het inschakelen van goeroes op ons vakgebied zoals Arre Zuurmond en Wouter Keller moet overwogen worden.

Doel

De Denktank kan gezien worden als een soort trendwatcher voor de leden zelf. Er zijn twee soorten rollen voor deze trendwatcher. Enerzijds om reactiever te kunnen zijn op het rijksbeleid dat ontwikkeld wordt in het `Haagse` en anderzijds op de inhoud voor onze leden.
Op deze wijze kan de VIAG, net als bijvoorbeeld de NvvB gekend en betrokken worden
Je moet de Denktank dus zien als een linking pin tussen rijksbeleid en de vertaling daarvan naar gemeenten. Wij moeten er als VIAG voor zorgen dat we dichter bij organisaties als de VGS en NvvB komen, samenwerking is een belangrijk goed.

De ambitie van de VIAG en de Denktank moet zijn om de leden te faciliteren. Niet alleen op een hoog abstractie niveau maar juist op tactisch niveau. Je maakt dan een “statement” naar de omgeving zoals het in gezamenlijkheid formuleren van standpunten naar regelgevers.
 
 
 
 

Samenstelling en taken

De denktank bestaat uit bedrijfs- en gemeenteleden. Zij brengen hun kennis in die ze hebben opgedaan binnen de overheid en bedrijfsleven. De leden vinden elkaar op de inhoud en niet zozeer op hun afkomst. Een vertegenwoordiger van het VIAG-bestuur stuurt de denktank aan en is vooriztter bij de vergaderingen.
Continuiteit van de denktank is belangrijk. We gaan er daarom ook vanuit dat leden voor een langere tijd hiervan lid blijven en voldoende tijd vrij maken om hierin actief te kunnen partciperen.
Afhankelijk van het thema kan de denktank aangevuld worden met bijvoorbeeld ketenpartners of deskundigen vanuit het rijk of veld. Ook leden buiten eigen vereniging kunnen dus benaderd worden om hun expertise in te brengen.
De onderwerpen die de denktank bij de kop pakt, worden niet alleen uitgedragen binnen de eigen geledingen maar ook actief gecommuniceerd naar andere vakverenigingen, landelijke instanties en indien van toepassing naar de pers. Onderwerpen die agenda van de denktank staan, zijn: het NUP, KING, Open source, architectuur en alle andere actuele zaken waar de Viag een standpunt over in wil nemen.
 

Resultaten

De eerste ervaring met het inzetten van de denktank zijn zeer positief. Zo is de denktank-in-oprichting ingezet om een reactie te geven op het NUP-akkoord tussen rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Onze brief heeft ertoe geleid dat de VNG heeft toegezegd ons in het vervolg meer te betrekken bij de landelijke plannen. Ook heeft onze brief de pers gehaald. In de bijlage treft u de brief die de VIAG mede namens Famo en Img heeft verstuurd aan de VNG??? En recentelijk is de denktank gevraagd te reageren op de Roadmap die Egem-i heeft opgesteld voor de invoering van het NUP bij gemeenten.
 

Interesse?

Ben je geintereseerd in deelname van de denktank? Houd bij deelname rekening met een maximale tijdsbelasting van 2 dagen per maand, waarvan maximaal één dag op locatie. Het voordeel voor jou is dat je op de hoogte blijft van de landelijke ontwikkelingen, een interessant netwerk opbouwt en de opgedane kennis kunt gebruiken voor je eigen organisatie.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig