2015-01-28 Themabijeenkomst - De Digitale Griffie II - Verslag


Programma

12.30 inloop met een broodje
13.00 opening, welkom introductie
  Dagvoorzitter:
Pascale Georgopoulou, raadsgriffier te Amstelveen en lid van de VNG Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid en de Adviescommissie Archieven
13.20 de positie van de Griffier in het duale stelsel
  Arjen Oudbier, voorzitter Vereniging van Griffiers; Nico Broekema, griffier gemeente Westland
13.40 naar nog meer openheid en transparantie
  Open State Foundation
14.00 koffie- en theebreak
14.20 is de informatiehuishouding van gemeenten klaar voor de volgende sprong?
  Frans Smit, informatiemanager in Almere, namens IMG100.000+
14.40 hoe verantwoorden wij informatie(veiligheids)beleid aan de raad en de samenleving
  VNG
15.00 afronding van het plenaire gedeelte
15.20 workshop discussie in werkgroepjes
17.00 afsluiting

 

Hieronder de presentaties die gegeven zijn tijdens de themabijeenkomst

Succesvolle bijeenkomst De Digitale Griffie II


Er was een opkomst van meer dan 50 mensen. Deze groep heeft zich gebogen over hoe een open raadsportaal eruit kan zien.

De relatie tussen de gemeentelijke overheid en de lokale samenleving, verandert. Dat zien we heel nadrukkelijk in het sociale domein. Gemeenten krijgen veel extra geld, en worden verantwoordelijk voor het grootste deel van de zorg - met name de jeugdzorg - de maatschappelijke ondersteuning en de sociale werkvoorziening.

Dat vraagt om meer betrokkenheid van de inwoners. En nieuwe wegen en mogelijkheden voor de gemeenteraad én de samenleving, voor democratische kaderstelling en controle. Dat vraagt om gelijkwaardige informatieposities voor college, gemeenteraad,  maatschappelijke organisaties , burgerinitiatieven en individuele inwoners.

De griffie is hierbij een belangrijke schakel tussen college en raad. De Griffie zal, met de ict- en informatiemanagers, moet zoeken naar mogelijkheden om de informatiepositie van de raad te verbeteren. De informatiehuishouding moet, met behoud van informatieveiligheid, transparanter worden gemaakt naar de raad en – uiteindelijk – naar de samenleving. De technische mogelijkheden daartoe zijn meer dan ooit aanwezig.

De VNG zoekt ook nadrukkelijk naar innovatieve voorstellen en projecten voor de gemeentelijke innovatie-agenda 2020. Minister Plasterk lanceerde vorige week zijn nota Vitale Lokale Democratie. Verwijzend naar de veranderingen in de samenleving roept hij op tot een ander onderling samenspel tussen raad en college en andere omgang met burgerinitiatieven. Hij haalt daarbij de Kabinetsnota Doe-democratie aan, het rapport ‘Eigen verantwoordelijkheid’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het rapport van de VNG-denktank ‘Niet de eerste overheid, maar eerst de burger’. Minister Plasterk wil nog dit jaar een experimenteerwet indienen die ruimte biedt aan initiatieven en experimenten. Plasterk voorziet ook een herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording om prestaties van gemeenten onderling beter vergelijkbaar te maken.

Er is behoefte om informatie duidelijk aan raad en samenleving aan te bieden. Het moet mogelijk zijn gemeenten met elkaar te vergelijken.

Open Raadsinformatie maakt informatie uitwisselbaar en vergelijkbaar, over gemeenten heen. De verwachting is dat raadsinformatie in de vorm van open data ook de betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie een nieuwe impuls zal geven. Hierbij moet aandacht zijn voor de balans tussen transparantie en informatieveiligheid.

Een deel wordt landelijk opgepakt. In het kader van de Wet Revitalisering generiek toezicht is het dashboard van waarstaatjegemeente uitgebreid en zorgt voor vergelijkbaarheid.

Open State heeft leuke initiatieven ontwikkeld als openspending om begrotingen van gemeenten te vergelijken of de subsidietrekker.

Het is dus van belang dat de griffie expliciet een rol neemt in de informatiehuishouding en overleg voert over hoe informatie opgebouwd en ontsloten moet worden. De griffie moet zijn wensen kenbaar maken aan de ambtelijke organisatie. De archivaris, de informatiemanager, de juridisch adviseur en de communicatieadviseur kunnen daarbij helpen.Er zijn afspraken gemaakt om een pilot op te zetten en open raadsinformatie meer concreet te maken. Dit pas bij de uitnodiging van het rijk om te experimenteren.

 

Met vriendelijke groet,

Françoise van den Ham

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig