Thema

“Het kan slimmer”


De VIAG heeft voor het jaar 2013 het thema “Het kan slimmer” vastgesteld.

Het regeerakkoord dat voor de komende 4 jaar is vastgesteld gaat uit van samenwerking (bruggen bouwen) en er is in opgenomen dat gemeenten straks naar 100.000+ (inwoners) moeten gaan groeien.

De vraag die daaruit voortvloeit is: “Hoe willen gemeenten samenwerken?”. Veel gemeenten willen hun eigen identiteit behouden, maar ook rekening houden met een steeds verdergaande vorm van samenwerking met buurgemeenten. Er wordt daarom al geïnventariseerd welke maatregelen genomen moeten worden om de wederzijdse ICT omgevingen op elkaar af te stemmen, zodat de techniek geen belemmering is voor eventuele samenwerking. Naast samenwerking op het technische vlak valt ook veel winst te behalen door informatiesystemen met elkaar te delen. Architectuur is daarbij noodzakelijk en zal gebaseerd moeten zijn op de toekomstige situatie.

Om samenwerking binnen de keten verder mogelijk te maken is er ook veel meer aandacht nodig voor OpenData (en als je niet wilt samenwerken: “the cost of being special”). OpenData is data die vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid kan worden door iedereen. We hebben het hier dus over beschikbaarheid, toegankelijkheid, hergebruik, herverspreiding en universele deelname. Het betreft hier niet alleen overheidsgegevens, maar ook wetenschappelijke-, medische- en technologische kennis (datasets).
De essentie van OpenData is dus interoperabiliteit. Interoperabiliteit duidt op het vermogen van diverse systemen en organisaties om samen te werken (inter-operate). In dit geval gaat het om de mogelijkheid om verschillende datasets te kunnen combineren.

De vraag die voorligt is hoe je je als gemeentelijke ICT organisatie voorbereid op de (verplichte) weg naar samenwerking, mede ingegeven door de economische situatie.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig